onsdag 4 oktober 2017

Boxberg

Bokbindaren Hindric Boxberg född 25/2 1725 i Borgo. 

Gift i Säter 4/11 1764 med jungfrun Anna Cajsa Siljefors.
Hon blev då:
Hustrun Anna Catharina Siljefors född 11/1 1737
Familjen var bosatta på tomt Nr 5 i 1:a Roten, Säters stadsförsamling

Vigselnotisen (Jag kan inte tyda hans titel här.)
Hustrun Anna Catharina var dotter till målaren Eric Silliefors och hans hustru Margareta i Säter

Anna Catharina var född  11/1 1737 i Säter.

Barn:
1.      Hindric född 3/8 1765
2.      Eric född 30/8 1766 – död 8/2 1795 i Norrbärke.
3.      Anders född 21/2 1769 – död ett år gammal den15/2 1770 av hjärtsprång

I hushållet bor även:
Pigan Anna Ersdotter född 1754 (flyttar till Grufwan 1769)
Hustruns syster Greta Siljefors

Hushållet i husförhörslängden  Säter (W) AI:8 (1769-1774) Bild 20 / sid 14. 

Sonen Erik 
växte upp och blev skomakaregesäll. Han var troligen var på arbete i Norrbärke när han dog. Jag tycker (när jag jämför med de byar som fanns) att det står i dödboken att han hade sin hemvist i Bommersbo/Bomersbo (och tänker att de kan ha stavat namnet med ö) men där hittar jag honom inte.

Erik blev i vilket fall som helst bara 28 år 5 månader och 9 dagar gammal. Jag tror inte att han hade några barn. Det står något om hans uppförande (som inte står om de övriga döda personerna på sidan) och jag kan heller inte lista ut vilken sjukdom han dog av. Ovanligt knepig skrift detta.  


Uppförandet här obekant, står det nog. 

Nästa husförhörslängd:
Bokbindaren Hindrik Boxberg född 25/2 1725 i Borgo, bosatt på tomt No 19, 2:a Roten, Säters stadsförsamling. Han ankom till Säter från Borgo och gifte sig 11/4 1764 med:
Anna Catharina Siljefors född 11/1 1737 i Säter

Dödsorsak Hindrik Boxberg
Hindrik dog emellertid 59 år gammal den 15/1 1784 varför Anna Catharina blev änka.
Jag kan tyvärr inte tyda dödsorsaken.
Barn:
1.      Hindrik född 3/8 1765
       (Bortflyttad till Stockholm troligen 1789)
2.      Eric född 30/8 1766 - död 1795 i Norrbärke 

I hushållet också hustruns syster:
Greta Siljefors född 1743 i Säther. Hon ankom till Säter 1774 från West Wåhla. Greta gifte sig den 26/6 1777 med änklingen Sven Sundberg som hade tre hemmavarande barn på adressen: Tomt nummer 17, 2:a Roten, Säters stadsförsamling.

Husförhörslängden Säter (W) AI:10 (1775-1784) Bild 19 / sid 13

Änkan Anna Catharina Siljefors död 20/12 1806 (ej på plats i dödboken)

Om hennes far, målaren Erik Siljefors hittar jag nedanstående klipp ur tidningen Dalpilen 12/12 1899, under rubriken Säter:

Ett minne från tredje Gustafs dagar.

Tornspirans kors jämte glober och urtaflor å kyrkan i Garpenberg hafva under hösten blivit förgyllda. Vid nedtagningen för reparation påträffades i den öfversta globen ett kuvert av kopparplåt. Inuti detta lågo, omlindade med näfver, ett par gamla papper af följande innehåll:

Uppå Konung Gustaf III:djes XVI:de Regements år; Då Friherre Johan Beckfriis var Dala-höfdinge; Doktor Lars Benzelstierna Biskop i Westerås Prosten Herr Johan Iverus i Husby, Contacts Prost; Herr Eric Graan Kyrkoherde, Herr Johan Lundborg Comminister, Herr Eric Wesström Adjunctus Pastoris i Garpenberg uppsattes Därstädes denna Glob, förfärdigad av Kopparslagaren Eric Kellvik i Hedemora, förgyld af Målaren Herre Eric Siljefors från Hedemora, utaf kyrko-Bygg- och Murmästaren ifrån Thorsåker Herr Eric Sjöström Den 18:de September 1786.

Sedan han ifrå Junii Månads början år 1785 ifrån sjelva grunden uppmurat hela kyrkan i stället för den Gamla af Träd genom vådeld i Finhytte By upkommen, i aska lagde den 25 Mars 1784 Uppå Konung Oskar I:stes X:de Regerings År Då Commendeuren Välborne Per Daniel Lorichs nyss nedlaggt Styrelsen öfver St. Kopparbergs Län, och Ny Lands-Höfding ännu icke blifvit utnämnd, Då Doctor Christian Eric Fahlcrantz var Biskop i Westerås Doctor Isac Norström i Husby Contracts Prost Herr Johan Julius Oscar Böttiger, Kyrkoherde i Garpenberg Carl Magnus Rönnqvist i Rönningen och Anders Andersson i Tyskgården Kyrkovärdar nedtogs den 11:te Julii Denna Glob och Detta Kors efter att i 67 år från Deras uppsättning hafva prydt detta Herrans Tempel.

De voro då båda i behov af ny förgyllning. Korsets Trädvirke alldeles föruttnadt och plåtbeklädnaden därå obrukbar. Nytt Kors förfärdigades då; och bekläddes med ny koppar af kopparslagare-Gesllen Johan Georg Forssell från Hedemora.

Denna Glob och Kors äfvensom Korset å Kyrkotaket förgyldes av Målare-Gesällen Anders Gustaf Kohlström från Fahlun och uppsattes på sina gamla platser den 26:te Julii 1853. Till förgyllningen åtgick sextio Böcker äckta Guld.

Måtte Guds beskyddande Hand bevara Detta Herrans Hus från allt ondt och farligt!
Slutligen fanns äfven ett annat papper, som utvisade hvem, som ledt det senaste arbetet, och hade detta papper följande utseende;

Korset jämte kulan (eller Globen) nedtogs den 12 Juli och korset samt hela öfre delen som befanns alldeles Ruttit Gjordes nytt af god fura och ficks från D.sjö Bruk des under  Tvärstock från Grufvan. Spiran (eller korset) förseddes med ny kopparplåt som köptes från Garpenbergs Bruk, då korset så väl som kulan förgyldes i sockenstufvan och sedan uppsattes den 26 juli 1853. Kulan upptogs utvändit och spiran invändt, då korsarmen fastsattes sedan spiran var på sin plats uppsatt.

Des ställning och komando till ställdes av kyrkovärden And. Andersson i Tyskgården född 1810 och Gruffogde E. Berglund vid gruffgården - född 1811.

I samma kuvert inlades nu, jämte de nämda papperen, ett fjärde skrifvet i stil med de första, och utvisade nuvarande myndigheter och kyrkliga tjänstemän inom socknen samt hvilka som verkställt och ledt arbetet.
Den större globen är 75 cm och de mindre 45 cm i genomskärning, alla af kopparplåt. Troligen är denna plåt af koppar från socknens koppargrufvor, från hvilka kopparn i kyrkklockorna, enligt å dem anbringad instription, äfven erhållits, säger S.D.T.


Jag hittar också
i en skrift (pdf-fil) om Västervåla kyrka i Västervåla församling, Fagersta kommun, Västmanlands län, att Eric Siljefors från Hedemora år 1773 har gjort underhåll och målningsarbeten på kyrkorummets valv, väggar, dörrar och läktare.Säter (W) C:3 (1724-1752) Bild 78 (hustruns födelse)
Säter (W) C:4 (1752-1775) Bild 90 (vigsel i Säter)
Säter (W) C:3 (1724-1752) Bild 78 (hustruns födelse)
Säter (W) AI:8 (1769-1774) Bild 20 / sid 14 (Hindric Boxbergs fam)
Säter (W) C:4 (1752-1775) Bild 130 (Sonen Anders död)
Säter (W) AI:10 (1775-1784) Bild 19 / sid 13 (bokbindare Boxberg med familj)
Säter (W) AI:10 (1775-1784) Bild 18 / sid 12 (Greta Liljefors äktenskap)
Säter (W) FI:1 (1775-1811) Bild 26 (Hindrik Boxberg död)
Säter (W) AI:12 (1785-1794) Bild 190 / sid 15 (Änkan Boxberg)
Säter (W) AI:12 (1785-1794) Bild 180 / sid 14 (Änkans syster med familj)
Säter (W) AI:14 (1795-1804) Bild 19 / sid 15  (Änkan död)
Norrbärke (W) F:3 (1784-1813) Bild 88 (nr 13) (Eric Boxberg död)

Folkräkningarna
1880 Ingen Boxberg i Sverige
1890 Ingen Boxberg i Sverige
1900 Ingen Boxberg i Sverige
1910 Ingen Boxberg i Sverige

1950 Sex Boxberg i Sverige
1960 Fem Boxberg i Sverige
1970 Åtta Boxberg i Sverige
1980 Tio Boxberg i Sverige
1990 Elva Boxberg i Sverige

Rotemannen Stockholm 1878-1926
Ingen Boxberg

Dödboken
Bara två Boxberg och en Boxberger har avlidit i Sverige 1901-2013 nämligen:
Boxberg, Torsten Edvin 1925
Boxberger, Ann Pauline 1945
Zetterström Boxberg, Anna Maria 1934

Jag hittar en släkt Boxberg i mitten av 1800-talet i Redslared, Svenljunga, Älvsborgs län.
Där finns också en plats, ett nyhemman vid namn Boxberg.
Läs om dem här.

Jag hittar också en Nils Persson Båxberg Hall(änning) som den 28/8 1777 blev indelt soldat nr 785 vid Kronobergs regemente. Läs om det på Anbytarforum: 

Genealogiska föreningen (Solna) har referenser till ett antal handskrifter om Boxberg.
Läs här. 

Här finns släktforskare i Borgå att kontakta.
Bland Lovisanejdens släktforskare finns en Nils-Holger Boxberg (att kontakta).
Och här finns 2012 år årsbok att studera. (49 sidor pdf)(Boxberg förekommer)

______________________________

På riksarkivet finns följande att hämta på namnet Boxberg (kan komma mer allt efter som det digitaliseras: 


1. Sjömanshus - liggare
Namn: Boxberg, Lennart

Födelseår: 1901- -
Sjömanshus: Karlskrona sjömanshus
Typ av dokument: Liggare

2. Sjömanshus - liggare
Namn: Boxberg, Lennart

Födelseår: 1901- -
Sjömanshus: Karlskrona sjömanshus
Typ av dokument: Liggare

3. Sjömanshus - liggare
Namn: Boxberg, Carl Alfred

Födelseår: 18950912
Sjömanshus: Västerviks sjömanshus
Typ av dokument: Liggare

4. Bouppteckningar
Namn: Segervall, Nils

Årtal: 1791
Hemort: Arnöberg, Arnö
Anhörigs namn: Boxberg, Ulrica

5. Bouppteckningar
Namn: Boxberg, Maria Margareta

Årtal: 1798
Hemort: Vånga Kronogård, Vånga
Anhörigs namn: Rytzen, Samuel

6. Bouppteckningar
Namn: Bengtsdotter, Elin

Årtal: 1792
Hemort: Buskhult, Hinneryd
Anhörigs namn: Pärsson Boxberg, Nils

7. Bouppteckningar
Namn: Persdotter, Svänborg

Årtal: 1815
Hemort: Språxhult, Hinneryd
Anhörigs namn: Pärsson Boxberg, Nils

8. Brevsamlingar
Avsändare: Boxberg

Mottagare: Oxenstierna af Södermöre, Axel f. 1583 d. 1654
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

Det sistnämnda låter väl kul: 
Avsändare
Boxberg
Amt i nuvarande Baden.
Mottagare
Oxenstierna af Södermöre, Axel f. 1583 d. 1654
Greve, rikskansler.
Anmärkning
Ansökan om protektion. Brevet från "Schultheissen,
Bürgermeister und Gemeindten sambt weib und kinder in
mt Boxberg".
Arkiv
Oxenstiernska samlingen. Axel Oxenstierna af
Södermöre. (RA/720701.019)
Volym
E 790 - E 793
Upprättad av
RiksarkivetInga kommentarer:

Skicka en kommentar